0493/679.730     Armand Maclotlaan 3, 3600 GENK

Algemene voorwaarden

Artikel 1.

De electronische webwinkel van Body Boutique, Armand Maclotlaan 3 te Genk, BTW be705773582, biedt haar klanten de mogelijkheid om goederen en online video’s of abonnementen aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het online assortiment en elke online aankoop die de klant plaatst bij Body Boutique.

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zijn, met uisluiting van specifieke aankoopvoorwaarden voor bepaalde producten of diensten, ook als deze zouen bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. Idere met deze Voorwaarden strijdige clausule zal slechts bindend zijn indien Body Boutique deze schrijftelijk uitdrukkelijk zal hebben aanvaard.

Artikel 2. Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgavevan de prijs staat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3. Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Benelux. De artikelen zijn enkel voor persoonlijk gebruik en mogen niet verder verkocht of verspreid aan derden.

Opleidingen zijn ook bedoeld voor professioneel gebruik.

Klanten van buiten de Benelux kunnen gewoon gebruik maken van de online diensten, maar dienen een prijsofferte te vragen voor het verzenden van artikelen.

Ondanks het feit dat de webshop met de grootste zorg wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Voor specifieke vragen, contacteer onze klantendienst.

Body Boutique is wat juistheid, geactualiseerdheid of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelen verbintenis. body Boutique is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, typ-, zet- of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Body Boutique.

Body Boutique is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4. Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het online beschikbaar gestelde assortiment van Body Boutique Online aan te kopen. Body Boutique is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, typ-, zet- of drukfouten.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Body Boutique. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op naderhand afgesproken leverdatum. Deze datum zal worden afgesproken nadat de bestelling is geplaatst.

De aankoop van online diensten zullen uiterlijk binnen de 3 werkdagen toegezonden of geactiveerd worden, bij uitzondering in verlofperiodes.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Body Boutique.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering of de afhaling.

Artikel 6. Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Body Boutique beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10 % op het betrokken bedrag, met een minimum van 65 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Body Boutique het recht voor de niet (volledig) betaalde goederen terug te nemen.

De verkoper, Body Boutique, krijgt het recht om zonder voorafgaande ingebrekesteling en zonder gerechtelijke tussenkomst de bestaande overeenkomst ten laste van de koper geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen.

Artikel 7. Klachten

Het kan zich altijd voordoen dat de omverpakking, en daardoor ook de inhoud van uw levering door het transportbedrijf schade oploopt tijdens het transport. Bij ontvangst van de bestelling controleert u dan ook steeds best grondig of u geen uitwendige schade (scheuren, deuken,…) aan de geleverde dozen vaststelt. Bij om het even welke twijfel over de staat van het pakket, is het noodzakelijk dat u zo duidelijk mogelijk de schade omschrijft en contact opneemt met onze klantendienst. Transportschade dient onmiddellijk bij levering gemeld te worden aan onze klantendienst.

Online diensten of video’s zijn niet betwistbaar.

Artikel 8. Herroepingsrecht

De klant heeft het recht aan Body Boutique aangetekend en schriftelijk mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Leveringskosten en terugzending blijven echter voor rekening van de klant. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen en dienen alsnog betaald te worden.

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering aangetekend en schrijftelijk contact opnemen met de klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten aangetekend terug bezorgen aan Body Boutique, Armand Maclotlaan 3, te 3600 Genk.

Online artikelen kunnen niet worden herroepen of geruild.